Výběr destinace podrobně

Kooperativa pojišťovna a.s. - Tabulka pojistného a maximálních pojistných částek

Ceny a limity plnění cestovního pojištění od Kooperativa a.s.

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 7 Varianta 8
Pojištění Storna do výše 15,000 40,000 100,000 40,000 150,000
Cena na den a osobu s připojištěním COVID 40 Kč 60 Kč 90 Kč 90 Kč 170 Kč
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“ 10,000,000 100,000,000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:
- náklady na zásah horské záchranné služby 500,000 1,000,000
- zubní ošetření 10,000 20,000
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5,000 10,000
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25,000 50,000
- hrazené náklady v případě nařízené karantény v místě pobytu (ubytování, strava, náhradní doprava a pod.) 30,000 30,000
Asistenční služby:
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000 / den, max. 10 000 3 000 / den, max. 15 000
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000 / den, max. 10 000 3 000 / den, max. 15 000
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu bez limitu
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ do limitu LVZ
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 2 000 / den, max. 10 000 3 000 / den, max. 15 000
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100,000 200,000
- trvalé následky úrazu 200,000 400,000
- kompenzace pobytu v nemocnici 500/den, max. 7 500 1 000/den, max. 15000
Pojištění zavazadel 30,000 50,000
- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla 3 000 3 000
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000 / hod., max. 8 000 1 500 / hod., max. 10 000
Pojištění zpoždění letu 1 000 / hod., max. 8 000 1 500 / hod., max. 10 000
Pojištění odpovědnosti 4,000,000 5,000,000
- spoluúčast na zapůjčeném vozidle - 10,000
Právní pomoc - 200,000
Pojištění přerušení cesty 10,000 15,000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10,000 15,000

Pojištění STORNO se vztahuje také na případ, že byl pojištěný v zahraničí nebo při zpáteční cestě ze zahraničí prokazatelně nucen vynaložit nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízená karanténa související s onemocněním COVID-19.

Z pojištění STORNO v rozsahu rozšířeném podle předchozí věty poskytne pojišťovna Kooperativa a.s. v případě pojistné události pojistné plnění do výše 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč, pojišťovna není povinna uhradit náklady na náhradní dopravu do ČR ve výši přesahující výši nákladů odpovídající původně zvolenému způsobu dopravy.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele.